031-42499604
/search/group-شین-بسته-آلومینیوم1
  •                                                                                                                                                                        

تغذیه از وسط شین آلومینیوم

middel feeds for conductor with aluminium cover

زمان تحویل این کالا به مدت یک هفته میباشد.
2214000             
             
          
                                                             
آمپر
  • 80 آمپر
  • 120 آمپر
  • 240 آمپر
گارانتی
  • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
  • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
  • این کالا دارای یکسال گارانتی میباشد
موجود

تغذیه از وسط شین جرثقیل یکی از ازای شین خط برق طولی محسوب میشود . اصولا جرثقیل سقفی علاوه بر حرکت بالابری ، دارای حرکت عرضی و طولی نیز است . حرکت عرضی و طولی جرثقیل به وسیله خط برق انجام می گردد . خط برق های طولی یا عرضی جرثقیل سقفی به سه مدل سی ریل ، سیم بکسل و شین تقسیم بندی میشوند .ایـن سیستم جهـت برق رسانـی بـه تجهیـزات متحـرک بـدون استفـاده از کا بـل مـورد استفـاده قـرار می گیـرد ازایـن رو در مسیرهـای بـا طـول زیاد حتمـاً باید از این سیستـم استفاده گردد. امتیاز دیگـر ایـن سیستـم این اسـت که می تـوان با توجه به ظرفیت آن جهـت بـرق رسانی چند یـن وسیله متحرک نظیـر جرثقیل استفاده نمود. بـرای برخـی از کارخانجات کـه بخواهند از جریان الکتریسیته بدون نصـب سینی کا بل و کا بـل استفـاده کننـد، ازایـن سیستم می توان بـا رعایت شرایطی ، انشعاب برق گرفتـه و تجهیـزات ثابت خود را برق دهی نمایند.

مشخصات تغذیه از وسط شین آلومینیوم